Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy:

Fyzická osoba:

  • Platný občiansky preukaz prípadne pas
  • Vodičský preukaz (platný minimálne 1 rok)
  • Minimálny vek vodiča -21 rokov

Právnická osoba:

  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • Platný občianský a vodičský preukaz , osoby ktorá bude vozidlo používať
  • Zmluva podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou.

Platobné podmienky:

Za prenájom vozidla sa platí na začiatku prenájmu pri preberaní vozidla, hotovosťou .Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu .Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody ,alebo iného poškodenia vozidla spôsobeného nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi.

Cesta do zahraničia:

Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve.S vozidlom sa môžete po písomnom súhlase prenajímateľa cestovať po celej Európskej únii mimo krajín: Ukrajina, Litva , Bielorusko, Srbsko, Bosna, Bulharsko, Rumunsko , Albánsko.

Dĺžka prenájmu:

Minimálna dĺžka prenájmu vozidla je 1 deň. Jeden deň prenájmu sa rozumie 24 hodín. Pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu.

Ceny prenájmu:

ceny sú uvedené v EUR bez DPH

sme platcami DPH 20%

v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24 hod.) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu

ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vašich požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím kalkulácia dlhodobého prenájmu.

Limity:

Všetky vozidla pri krátkodobom prenájme 1 až 3 dní alebo pri ceste do zahraničia majú štandardne limit kilometrov 300 km/deň . Pri prenájme nad 3 dni je počet kilometrov neobmedzený..V prípade dlhodobého prenájmu je počet kilometrov limitovaný na 5 000 km/mesiac, prípadne po vzájomnej dohode je limit kilometrov upravený.

Tankovanie a čistenie vozidla:

nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou

v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná predpokladaná výška chýbajúceho PHM + manipulačný poplatok pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalúnení) Vám bude účtovaný poplatok za tepovanie vozidla 50 €.

Vozidlá sú nefajčiarske, ak nájomca poruší tento zákaz bude mu účtovaná Zmluvná pokuta vo výške 150 € za každý prípad fajčenia vo vozidle (popol vo vozidle, zápach po cigaretách a pod.).

Poistenie:

všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené v rámci celej Európskej Únie.

spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, vo výške 10% zo vzniknutej škody , minimálne 200 €

V prípade dopravnej nehody je privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť. V prípade požitia alkoholu, iných omamných látok, prípadne úmyselného poškodenia poistovňa zamietne úhradu škody a klient hradí všetky škody na prenajatom vozidle v plnom rozsahu.