Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy:

Fyzická osoba:

 • Platný občiansky preukaz, prípadne pas
 • Vodičský preukaz (platný minimálne 1 rok)
 • Minimálny vek vodiča – 21 rokov

Právnická osoba:

 • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • Zmluva podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp.v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou

Platobné podmienky:

Za prenájom vozidla sa platí na začiatku prenájmu pri preberaní vozidla, hotovosťou. Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu .Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody, alebo iného poškodenia vozidla spôsobeného nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi.

Cesta do zahraničia:

Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve. S vozidlom sa môžete po písomnom súhlase prenajímateľa cestovať po celej Európskej únii mimo krajín: Ukrajina, Litva , Bielorusko, Srbsko, Bosna, Bulharsko, Rumunsko, Albánsko.

Dĺžka prenájmu:

Minimálna dĺžka prenájmu vozidla je 1 deň. Jeden deň prenájmu sa rozumie 24 hodín. Pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút sa účtuje ďalší deň prenájmu.

Ceny prenájmu:

 • ceny sú uvedené v EUR bez DPH
 • sme platcami DPH 20%
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24 hod.) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • ceny za dlhodobý prenájom nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vašich požiadaviek a pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím kalkuláciu dlhodobého prenájmu

Limity:

Všetky vozidlá pri krátkodobom prenájme 1 až 3 dni, alebo pri ceste do zahraničia majú štandartne limit kilometrov 300 km/deň. Pri prenájme nad 3 dni je počet kilometrov neobmedzený. V prípade dlhodobého prenájmu je počet kilometrov limitovaný na 5 000 km/mesiac, prípadne po vzájomnej dohode je limit kilometrov upravený.

Tankovanie a čistenie vozidla:

 • nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho s plnou nádržou vrátiť
 • v prípade, že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt ako ho prevzal, bude mu účtovaná predpokladaná výška chýbajúceho PHM + manipulačný poplatok pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalúnení) Vám bude účtovaný poplatok za tepovanie vozidla v sume 50 €

Vozidlá sú nefajčiarske. V prípade, že nájomca poruší tento zákaz bude mu účtovaná Zmluvná pokuta vo výške 150 € za každý prípad fajčenia vo vozidle (popol vo vozidle, zápach po cigaretách a pod.).

Poistenie:

 • všetky vozidlá sú zákonne a havaríjne poistené v rámci celej Európskej Únie.
 • spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca vo výške 10% zo vzniknutej škody, minimálne 200 €.
 • v prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť. V prípade požitia alkoholu, omamných látok, prípadne úmyselného poškodenia, poistovňa zamietne úhradu škody a klient hradí všetky škody na prenajatom vozidle v plnom rozsahu.